• Home|
  • Algemene voorwaarden|
 

Artikel 1: Definities
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan die natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Copper IM B.V., gevestigd te Arnhem.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
om werkzaamheden te verrichten, in ruil waarvoor opdrachtgever aan opdrachtnemer betaling verschuldigd zal zijn.
4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens marketing- of communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken
en/of ondernemen.
5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, aanvaardingen van de zijde van opdrachtnemer, alsook op overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de daaruit voortvloeiende leveringen en werkzaamheden van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
2. Toepasselijkheid van andere, alsdan niet door de opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke voorwaarden worden uitdrukkelijke uitgesloten door de opdrachtnemer, tenzij de toepasselijkheid hiervan schriftelijk is bevestigd door de opdrachtnemer.
3. Afwijkingen of wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien door de opdrachtnemer schriftelijk en van tevoren aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
4. In geval van vernietiging of nietig verklaren van één van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onveranderd van kracht.

 Artikel 3: Offertes

1. Opdrachtnemer gelooft in een eenduidige en eerlijke manier van (samen)werken. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke begroting aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Opdrachtnemer gelooft in tarieven die zijn expertise, kwaliteit, vaardigheden, ervaring, vakmanschap, betrouwbaarheid en winst dekken. Op basis van de informatie die door de opdrachtgever ter zake van de opdracht is verstrekt, is de offerte een weerslag van het verwachte aantal te besteden uren aan een opdracht c.q. de afzonderlijke onderdelen daarvan. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
2. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig door de opdrachtnemer te worden gemeld aan de opdrachtgever.
3. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige algemene voorwaarden deel uit te maken.
4. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en/of offertes en daarmee samenhangende prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en binden opdrachtnemer op zichzelf niet, tenzij in deze een termijn van aanvaarding is vermeld. Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht de aanbieding binnen zes werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.
5. Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

 Artikel 4: Aard en duur van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, worden opdrachtgever en opdrachtnemer geacht een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan door en vanaf het moment dat de eerste opdracht van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergeven is, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van twee maanden, en wanneer deze langer dan drie jaar heeft geduurd met in achtneming van een termijn van drie maanden.
3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde opzegtermijn is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is, of op dat moment wordt, overeengekomen, bestaat de honorering van de opdrachtnemer voor die periode ten minste uit het bedrag ter hoogte van het gemiddeld gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter dat de overeenkomst geduurd heeft). In het geval de opdrachtgever minder besteedt dan het op hierboven genoemde wijze te berekenen bedrag, dient de opdrachtgever het verschil, tussen dat te besteden bedrag enerzijds, en het daadwerkelijk bestede bedrag anderzijds, binnen veertien dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de opdrachtnemer te voldoen, zonder dat evenwel op de opdrachtnemer alsdan nog de verplichting rust om die niet afgenomen diensten te verlenen.
4. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, dan is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer de betaling van de honoraria en kosten voor tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden. Afhankelijk van de aard en omvang van een opdracht, behoudt de opdrachtnemer het recht om compensatie te vorderen van de opdrachtgever vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies c.q. andere onvermijdbare kosten en schade bij hem en/of bij door hem voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verleent opdrachtnemer geen enkel recht van exclusiviteit op zijn werkzaamheden of diensten of op door zijn bemiddeling of inspanningen tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan zijn opdrachtgevers of derden.
6. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen.

Artikel 5: Opschorting en ontbinding
1. De opdrachtnemer is gerechtigd om de bestaande overeenkomst(en) tussen hem en de opdrachtgever te ontbinden, op te schorten, te staken dan wel per direct te beëindigen in geval van betalingsverzuim van de opdrachtgever, faillissement van de opdrachtgever en of aanvraag van surseance van betaling van de opdrachtgever.
2. Door ontbinding, opschorting, staking of beëindiging van de overeenkomst worden alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever per direct opeisbaar. Hierbij is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door de opdrachtnemer geleden schade, ondermeer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving.

Artikel 6: Opdrachten en wijzigingen
1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt eerst tot stand nadat opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en informatie aan de opdrachtnemer verstrekt.
3. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling door de opdrachtgever opgegeven, dan is het risico voor de inhoud van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.
5. Indien een overeengekomen levertijd door de opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten – bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren of spoedtarieven c.q. het inschakelen van derden – geheel ten laste van de opdrachtgever.
6. Indien ten gevolge van het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke, juiste en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever, de opdracht slechts binnen de overeengekomen termijn uitgevoerd kan worden doordat de opdrachtnemer meer of andere werkzaamheden moet verrichten dan wel extra diensten moet inschakelen, dan zal de opdrachtnemer daartoe gerechtigd zijn, zonder dat voorafgaand overleg met de opdrachtgever noodzakelijk is, en komen de hieruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.
7. De opdrachtnemer is gerechtigd zonodig de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties, of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet , druk en andere proeven. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestaties althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestaties afwijkt.
8. De eventuele minder- / meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever.
9. Het in lid 7 van dit artikel gestelde kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever wordt verlengd.

Artikel 7: Prijzen en leveringen
1. De opdrachtnemer zal de voor de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten.
2. Indien geen bedragen zijn overeengekomen, zijn de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven van toepassing.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting.
4. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte indien daarin zijn begrepen de bureaukosten, reistijd, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Bureau of kantoorkosten bedragen vijf procent over het factuurbedrag minus de inkoop bij derden, en dienen ter dekking van telefoon-, fax- en andere algemene kopieer-, materiaal- en secretariaatskosten. Reistijd wordt voor vijftig procent verdisconteerd als gewerkte uren.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen prijs te wijzigen als gevolg van kostprijsfactoren, en zal in onderhavige gevallen in overleg treden met opdrachtgever.
6. De verantwoordelijkheid en risico van leveringen die zich buiten het pand van de opdrachtnemer bevinden c.q. vervoerd worden – waaronder tevens begrepen de transmissie van data en/of beelden via het telefoon-, kabel- of internet – liggen bij de opdrachtgever.
7. Met uitzondering van de opslag van digitale bestanden, is opdrachtnemer niet belast met het opslaan van te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8. De opdrachtnemer bewaart c.q. laat alle in het kader van een opdracht ontwikkelde goedgekeurde digitale bestanden gedurende twee kalenderjaren bewaren, waarvoor opdrachtgever per bestand een vast bedrag in rekening brengt. Na afloop van deze periode worden de materialen vernietigd, tenzij de opdrachtgever de opdrachtnemer expliciet verzoekt om tegen een redelijke vergoeding van de daarmee samenhangende kosten
een verlengde bewaring te wensen.

Artikel 8: Reclamatie
De opdrachtgever is verplicht eventuele reclamatie ten aanzien van de door de opdrachtnemer geleverde diensten, producten en of zaken, binnen 8 dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk en met onderbouwing van redenen aan de opdrachtnemer mee te delen.
Het recht van reclame vervalt indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd of wanneer de opdrachtgever de geleverde diensten, producten en of zaken heeft bewerkt of gewijzigd dan wel laten bewerken of wijzigen door derden.
Ingeval de opdrachtgever het recht van reclame inroept, blijft hij onverminderd gehouden aan de bepalingen uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en is hij nimmer bevoegd deze verplichtingen op te schorten.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, zonder aftrek of enige schuldvergelijk te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur is vermeld.
2. De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever een voorschot van betaling verlangen, voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Een voorschotnota zal bij de eindafrekening worden verrekend met de alsdan daadwerkelijk bestede honoraria en kosten.
3. Elke levering, ook de levering van een of meer onderdelen van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
4. Online media kosten dienen indien zo afgesproken door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
5. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s) is opdrachtnemer gerechtigd een bankgarantie of borgsom van de opdrachtgever te verlangen als zekerheid voor betaling.
6. Indien de opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij – zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is – rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde worden gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is de overlegging van de desbetreffende facturen voldoende. Deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 75,– per vordering bedragen, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijk gemaakte kosten.
8. Indien de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, staking van de activiteiten of liquidatie van de opdrachtgever, dan zijn de eventueel nog openstaande vorderingen terstond opeisbaar.
9. Iedere betaling wordt geacht de betaling te zijn van de oudste nog openstaande vordering, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of beschermde rechten van derden, en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. De opdrachtgever blijft bij het openbaar maken verantwoordelijk voor het in acht nemen van de rechten van de auteursrechthebbenden en die van derden zoals bijv. een fotograaf, illustrator of (foto)model.
2. De opdrachtgever erkent hierbij dat voor zover de werkzaamheden, diensten en goederen van opdrachtnemer enig werk van intellectuele en/of industriële eigendom opleveren, dit eigendom exclusief bij de opdrachtnemer berust. Hieronder zijn begrepen maar niet beperkt tot en/of auteursrechten berustend op producties geleverd door de opdrachtnemer en verbonden aan alle door hem gemaakte goederen. Derhalve mogen de door opdrachtnemer ontwikkelde werken en vormgegeven zaken zoals landingspagina’s, teksten, slogans, databestanden of wezenlijke onderdelen daarvan, niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verwezenlijkt, openbaargemaakt of verveelvoudigd. Krachtens de Auteurswet heeft opdrachtnemer de bevoegdheid om toestemming te verlenen of te weigeren. Bij inbreuk hierop behoudt opdrachtnemer alle rechten. Een en ander geldt eveneens indien op deze zaken en/of onderdelen daarvan geen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten of daarmee vergelijkbare rechten rusten.
3. Intellectuele eigendomsrechten, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met hen overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
4. De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de werkzaamheden niet verplicht een onderzoek in te stellen naar een mogelijke schending van aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer jegens alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit schending van de, aan derden toebehorende, intellectuele eigendomsrechten en zal aan opdrachtnemer alles vergoeden wat
opdrachtnemer aan deze derden dient te voldoen. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingonderhandelingen door opdrachtnemer jegens derden noodzakelijk is.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt het gebruiksrecht van enige levering uitsluitend verleend voor het eenmalige gebruik in Nederland van het in opdracht vervaardigde, voor het doel zoals tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
6. Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpassing of wijziging van de geleverde goederen en/of diensten van opdrachtnemer.
7. Opdrachtnemer mag de door hem geleverde goederen en diensten signeren.

Artikel 11: Inschakeling derden
1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om, namens en voor rekening van de opdrachtgever, derden opdracht te geven tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen/diensten.
2. Naast de onderhavige voorwaarden van opdrachtnemer zullen op de, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst, in geval opdrachtnemer gebruik maakt van haar recht zoals genoemd in lid 1, mede van toepassing zijn de door de derden gehanteerde algemene voorwaarden, voor zover deze voorwaarden betrekking hebben op die gedeelten van de uitvoering van de overeenkomst welke bij deze derden zijn ondergebracht.
3. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever gerechtigd een beroep te doen op de bepalingen van de door derden gehanteerde voorwaarden, als ware de werkzaamheden door opdrachtnemer verricht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De volledige kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door de opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van de opdrachtgever worden ingeschakeld, komen voor rekening van de opdrachtgever indien de oorzaak van dat conflict het gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 13 van deze voorwaarden.
3. Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verzoekt goederen zoals digitale bestanden en/of instructies aan een derde te verstrekken, dan geschiedt dit buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en/of geschiktheid van een dergelijke levering of instructies voor de daaraan door
de opdrachtgever gegeven toepassingen of doeleinden. De zorgplicht ligt uitdrukkelijk bij de opdrachtgever om het aangeleverde, alvorens wordt overgegaan tot verdere bewerking, reproductie en/of verspreiding, ter zake bij de derde te controleren.
4. Indien de opdrachtnemer bemiddelingswerkzaamheden verricht, is hij op generlei wijze aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden uit die tot stand gebrachte overeenkomst geleden schade.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele adviezen, noch voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van de door hem gegeven adviezen.

Artikel 13: Overmacht
1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht is opgehouden te bestaan, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden alsmede in geval komt vast te staan dat de overmacht permanent is, zijn zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting of ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht is de opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de opdrachtgever.
3. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, storingen in bedrijfsapparatuur en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn
macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, mobilisatie, blokkade, onlusten, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers inclusief energie- en telecommunicatiebedrijven, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, en andere overheidsmaatregelen, en alle overige oorzaken buiten
de schuld en het risico voor de opdrachtnemer.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem, zulks behoudens en voor zover dwingende competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.