Zullen we bellen? Superleuk!

Laat je nummer achter, en laat weten wanneer het je uitkomt.
Dan bellen wij je terug!


x

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die ontstaan in verband met opdrachten die aan Copper IM B.V. (opdrachtnemer) worden verstrekt.
 2. Toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 2: Totstandkoming

 1. Ieder aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend, ook indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer heeft het recht een aanbod tot zes werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Alle opdrachten die een opdrachtgever aan opdrachtnemer of haar medewerkers verstrekt, worden uitsluitend aanvaard door opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht en daarmee verband houdende werkzaamheden rust alleen op opdrachtnemer en niet op haar medewerkers persoonlijk. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 is uitgesloten.
 3. Indien opdrachtnemer een vast tarief of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit tarief of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te beëindigen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een wijziging van de verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 4. Overschrijding van een richtprijs tot 10% wordt als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en hoeft opdrachtnemer niet op voorhand te melden aan opdrachtgever.
 5. Mondelinge afspraken binden opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 3: Aard en duur van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de overeenkomst. Wordt de overeenkomst niet uiterlijk 2 maanden voor het einde van deze termijn per e-mail of schriftelijk opgezegd, dan wordt de overeenkomst steeds met een periode van gelijke duur verlengd, in welk geval de overeenkomst steeds per e-mail of schriftelijk kan worden opgezegd tegen het einde van de verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. Indien de overeenkomst niet de duur vermeldt waarvoor deze is aangegaan, is deze aangegaan voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde opzegtermijn is opdrachtgever verplicht de overeenkomen prijs of tarief na te komen als ware van opzegging geen sprake. De honorering van opdrachtnemer bestaat gedurende de opzegtermijn ten minste uit het bedrag ter hoogte van het gemiddeld gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter dat de overeenkomst geduurd heeft). Indien opdrachtgever minder besteedt dan het op hiervoor genoemde wijze te berekenen bedrag, dient opdrachtgever het verschil, tussen dat te besteden bedrag enerzijds, en het daadwerkelijk bestede bedrag anderzijds, binnen veertien dagen na beëindiging van de overeenkomst aan opdrachtnemer te voldoen, zonder dat op opdrachtnemer alsdan nog de verplichting rust om die niet afgenomen diensten te verlenen.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts worden aangetoond door een door beide partijen ondertekend document.

Artikel 4: Bijzondere opzeggingsgronden

 1. In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of ontbinding van opdrachtnemer, of indien opdrachtnemer weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk en integraal opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op de zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5: Opdrachten en wijzigingen

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 6: Opslag

 1. Opdrachtnemer bewaart c.q. laat alle in het kader van een opdracht ontwikkelde goedgekeurde digitale bestanden gedurende twee kalenderjaren bewaren, waarvoor opdrachtgever per bestand een vast bedrag in rekening brengt. Na afloop van deze periode worden de materialen vernietigd, tenzij de opdrachtgever de opdrachtnemer expliciet verzoekt om tegen een redelijke vergoeding van de daarmee samenhangende kosten een verlengde bewaring te wensen.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 2. In geval van verzuim is de opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 3. Bureau of kantoorkosten bedragen vijf procent over het factuurbedrag minus de inkoop bij derden, en dienen ter dekking van telefoon-, fax- en andere algemene kopieer-, materiaal- en secretariaatskosten. Reistijd wordt voor vijftig procent verdisconteerd als gewerkte uren.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verrekenen met een (beweerde) vordering op opdrachtgever.
 6. Indien opdrachtgever meent dat de factuur niet juist is, dan dient hij dit binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer te laten weten, op straffe van verval van het recht de juistheid van de factuur te betwisten.
 7. Opdrachtnemer kan van opdrachtgever zowel voorafgaand als gedurende een opdracht een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen c.q. voortgezet. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 8. Elke levering, ook de levering van een of meer onderdelen van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer verklaart dat al hetgeen hij aan opdrachtnemer ter beschikking stelt, geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door opdrachtnemer geleden of te lijden schade.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op hetgeen uit hoofde van de overeenkomst wordt geleverd berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, diens licentiegevers of toeleveranciers en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden openbaargemaakt of verveelvoudigd. Op het moment dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, zullen deze intellectuele eigendomsrechten, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, is voldaan.
 3. Een aan opdrachtnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet verpandbaar en niet sublicentieerbaar.

Artikel 9: Inschakeling derden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om in verband met de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Als opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt, dan is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde worden gemaakt. Als een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden vormen een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de medewerkers en andere hulppersonen van opdrachtnemer.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer noch haar medewerkers in persoon zijn aansprakelijk voor schade in verband met hun (beoogde) werkzaamheden, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, met inachtneming van het navolgende. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van de opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot een bedrag ter grootte van het bedrag exclusief btw dat in periode van twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin de fout is gemaakt door opdrachtnemer aan de opdrachtgever is gefactureerd en door de opdrachtgever is betaald, met een maximum van EUR 10.000. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 11: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomonderbrekingen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 11.1 voordoet als gevolg waarvan opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In dien de in de vorige zin bedoelde situatie drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12: Privacy

 1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar privacyverklaring, die hier te vinden is.

Artikel 13: Concurrentie

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer tijdens de overeenkomst van opdracht en gedurende een periode van twee (2) jaren te rekenen vanaf de beëindiging van de overeenkomst van opdracht, direct of indirect, zelfstandig of in dienstbetrekking of anderszins, tegen een vergoeding of om niet, hetzij alleen of hetzij tezamen met een andere natuurlijke persoon, onderneming of rechtspersoon, in welke vorm of hoedanigheid dan ook een of meer werknemers van opdrachtnemer in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten. Onder “werknemers” wordt verstaan: personen die bij opdrachtnemer werkzaam zijn of minder dan twaalf (12) maanden daarvoor opdrachtnemer werkzaam waren.
 2. Indien opdrachtnemer artikel 13.1 (concurrentie) overtreedt, verbeurt opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure ten behoeve van opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000 (vijfentwintig duizend euro) voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van EUR 2.500 (vijfentwintig honderd euro) voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.
 2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.