Zullen we bellen? Superleuk!

Laat je nummer achter, en laat weten wanneer het je uitkomt.
Dan bellen wij je terug!


x

Algemene voorwaarden

A- ALGEMEEN DEEL

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die ontstaan in verband met opdrachten die aan Copper IM B.V. (Copper IM) worden verstrekt. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel A en een bijzonder deel B. Afhankelijk van de door Copper IM te leveren diensten zijn de bepalingen uit het bijzonder deel B mede van toepassing.
 2. Toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 2: Totstandkoming

 1. Ieder aanbod van Copper IM is vrijblijvend, ook indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Copper IM heeft het recht een aanbod tot zes werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de Leverancier het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Alle opdrachten die een opdrachtgever aan Copper IM of haar medewerkers verstrekt, worden uitsluitend aanvaard door Copper IM. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht en daarmee verband houdende werkzaamheden rust alleen op Copper IM en niet op haar medewerkers persoonlijk. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 is uitgesloten.
 4. Copper IM is bevoegd het overeengekomen tarief periodiek te wijzigen, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te beëindigen. Indien Copper IM een vaste prijs overeenkomt, dan is Copper IM slechts gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te beëindigen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een wijziging van de verkoopcondities van leveranciers en andere door de Copper IM ingeschakelde derden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Overschrijding van een richtprijs tot 10% wordt als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en hoeft Copper IM niet op voorhand te melden aan opdrachtgever.
 6. Mondelinge afspraken binden Copper IM pas nadat deze schriftelijk door Copper IM zijn bevestigd.

Artikel 3: Aard en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Copper IM en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de overeenkomst. Behoudens in geval van opzegging, wordt de overeenkomst vervolgens aansluitend steeds met een periode van gelijke duur verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden per brief of per e-mail tegen het einde van de (verlengde) looptijd met een opzegtermijn van twee maanden. Indien de overeenkomst niet de duur vermeldt waarvoor deze is aangegaan, is deze aangegaan voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts worden aangetoond door een door beide partijen ondertekend document.

Artikel 4: Bijzondere opzeggingsgronden

 1. In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of ontbinding van opdrachtgever, of indien opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is opdrachtgever verplicht Copper IM hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van Copper IM op opdrachtgever onmiddellijk en integraal opeisbaar en is Copper IM gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op de zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5: Opdrachten en wijzigingen

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Copper IM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Copper IM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Copper IM zijn verstrekt, heeft Copper IM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Copper IM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de opschorting. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Copper IM ter beschikking heeft gesteld. Indien Copper IM reeds met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, wordt de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst verlengd met ten minste de periode dat de opschorting heeft geduurd. Copper IM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Copper IM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Copper IM zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 6: Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
 1. De overeengekomen prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen en geldt ook niet automatisch naar evenredigheid in geval van een deelbestelling.
 2. Leverancier heeft het recht jaarlijks haar prijs aan te passen aan de prijsindex van het CBS.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, geldt dat Leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 4. In geval van verzuim is de opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de factuur te verrekenen met een (beweerde) vordering op Copper IM.
 7. Indien opdrachtgever meent dat de factuur niet juist is, dan dient hij dit binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Copper IM te laten weten, op straffe van verval van het recht de juistheid van de factuur te betwisten.
 8. Copper IM kan van opdrachtgever zowel voorafgaand als gedurende een opdracht een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen c.q. voortgezet. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 9. Elke levering, ook de levering van een of meer onderdelen van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever verklaart dat al hetgeen hij aan Copper IM ter beschikking stelt, geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Copper IM voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Copper IM geleden of te lijden schade.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op hetgeen uit hoofde van de overeenkomst wordt geleverd berusten uitsluitend bij Copper IM, diens licentiegevers of toeleveranciers en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copper IM niet worden openbaargemaakt of verveelvoudigd.
 3. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet verpandbaar en niet sublicentieerbaar.

Artikel 8: Inschakeling derden

 1. Copper IM is bevoegd om in verband met de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Als Copper IM bij de uitvoering van een opdracht een derde inschakelt, dan is Copper IM niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde worden gemaakt. Als een dergelijke derde zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft Copper IM de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden vormen een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de medewerkers en andere hulppersonen van Copper IM.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Copper IM noch haar medewerkers in persoon zijn aansprakelijk voor schade in verband met hun (beoogde) werkzaamheden, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, met inachtneming van het navolgende. Iedere aansprakelijkheid van Copper IM is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door de Copper IM aan de opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door opdrachtgever tijdig is voldaan, met een maximum van EUR 10.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

Elke aansprakelijkheid van Copper IM waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Copper IM gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 • Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Copper IM voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Copper IM of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 10: Klachten en reclame

 1. Klachten aangaande de facturatie of de urendeclaratie van Leverancier dienen binnen veertien dagen schriftelijk aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de urendeclaratie geacht akkoord te zijn bevonden.
 2. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van zes maanden na levering. Leverancier beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Leverancier moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken. Cliënt zal voor dit onderzoek alle relevante informatie direct op het verzoek van Leverancier verstrekken.

Artikel 11: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Copper IM in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan haar kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Copper IM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Copper IM kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomonderbrekingen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 10.1 voordoet als gevolg waarvan Copper IM niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Copper IM niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Copper IM is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Copper IM als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12: Privacy

 1. Leverancier werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens voor zover zij een grondslag voor de verwerking van die gegevens heeft.
 2. Leverancier spant zich in om voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zoals bedoeld in de AVG te waarborgen.
 3. Voor zover ondanks de getroffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich een beveiligingsincident (datalek) zoals bedoeld in de AVG voordoet, stelt Leverancier de Verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte.
 4. Leverancier zal zich tevens inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 5. Een datalek ontslaat de Cliënt niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Leverancier tenzij de Cliënt kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Leverancier.
 6. Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij een van de door Leverancier ingeschakelde derde dienen aan Cliënt gemeld te worden binnen 12 uur na ontdekking van het datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld.
 7. Leverancier zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij de Cliënt toestemming verleent voor een langere bewaartermijn of Leverancier op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.
 8. De Cliënt van Leverancier heeft op grond van de AVG het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, het recht om persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. De Cliënt kan gebruik maken van deze rechten door een mail te zenden aan Leverancier. Leverancier behandelt uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken. Bij complexe verzoeken kan deze termijn eenmalig met vier weken worden verlengd.
 9. Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Leverancier desalniettemin een beveiligingsincident c.q. datalek bij Leverancier, bij een door haar ingeschakelde derde of (sub)verwerker zich voordoet, dan is Leverancier slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen.

Artikel 13: Concurrentie

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Copper IM tijdens de overeenkomst van opdracht en gedurende een periode van twee (2) jaren te rekenen vanaf de beëindiging van de overeenkomst van opdracht, direct of indirect, zelfstandig of in dienstbetrekking of anderszins, tegen een vergoeding of om niet, hetzij alleen of hetzij tezamen met een andere natuurlijke persoon, onderneming of rechtspersoon, in welke vorm of hoedanigheid dan ook een of meer werknemers van Copper IM in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten. Onder “werknemers” wordt verstaan: personen die bij Copper IM werkzaam zijn of minder dan twaalf (12) maanden daarvoor Copper IM werkzaam waren.
 2. Indien Copper IM artikel 12.1 (concurrentie) overtreedt, verbeurt Copper IM zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure ten behoeve van opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000 (vijfentwintig duizend euro) voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van EUR 2.500 (vijfentwintig honderd euro) voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Copper IM, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Copper IM en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

BIJZONDER DEEL B

Artikel 15: Toepasselijkheid bijzonder deel B

 1. De in dit deel vermelde bepalingen zijn naast het algemeen deel A van toepassing, op alle rechtsbetrekkingen aangaande activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van trainingen door Copper IM.
 2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in het algemeen deel A en het bijzonder deel B, prevaleert het bepaalde in het bijzonder deel B.

Artikel 15: Annulering van trainingen

Annulering door opdrachtgever

 1. Voorafgaand aan de aanvang van een training heeft opdrachtgever onder bepaalde voorwaarden het recht de betreffende inschrijving te annuleren. De annulering geschiedt schriftelijk. Als moment van ontvangst door Copper IM van de annulering geldt in het geval van een brief: de datum van de poststempel, en een e-mail: de verzenddatum van de e-mail.

Annulering van reguliere training

 • Bij annulering door opdrachtgever van een reguliere training:

a. tot twee maanden voor aanvang van de training is opdrachtgever 10% van de prijs van de training verschuldigd;

b. vanaf twee maanden tot een maand voor aanvang van de training is opdrachtgever 20% van de prijs van de training verschuldigd;

c. vanaf een maand tot twee weken voor aanvang van de training is opdrachtgever 50% van de prijs van de training verschuldigd;

d. vanaf twee weken voor aanvang alsmede na de start van de training is opdrachtgever de gehele prijs van de training verschuldigd.


Annulering van maatwerktraining

 • Bij annulering door opdrachtgever van een maatwerktraining:

a. vanaf twee maanden tot een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst is opdrachtgever 25% van de prijs van de maatwerktraining verschuldigd;

b. vanaf een maand tot twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is opdrachtgever 50% van de prijs van de maatwerktraining verschuldigd;

c. vanaf twee weken voor aanvang alsmede na de start van de maatwerktraining is opdrachtgever de gehele prijs van de maatwerktraining verschuldigd.


Annulering na wijziging op verzoek van opdrachtgever

 • Bij annulering van een op verzoek van opdrachtgever verplaatste training

a. vanaf de datum van verplaatsing tot twee weken voor aanvang van de verplaatste training is opdrachtgever 50% van de prijs van de training verschuldigd;

b. vanaf twee weken voor aanvang alsmede na de start van de verplaatste training is opdrachtgever de gehele prijs van de verplaatste training verschuldigd.

Annulering na wijziging op verzoek van Copper IM

 • Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde training naar het oordeel van Copper IM onvoldoende is, staat het Copper IM vrij om met opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende training op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Copper IM en opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft opdrachtgever uitsluitend in dit geval (wijziging van locatie/datum/tijdstip op verzoek van Copper IM) het recht de betreffende training kosteloos te annuleren. Opdrachtgever is in dit geval slechts gehouden de kosten voor de reeds gevolgde trainingen te voldoen.

Uitval trainer

 • Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal Copper IM voor zover mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien gelijkwaardige vervanging op de oorspronkelijke datum niet mogelijk blijkt te zijn, zal Copper IM opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en een of meer alternatieve data voorstellen waarop de betreffende training alsnog zal worden gegeven.
 • Annulering van een training door opdrachtgever wegens ziekte en/of verhindering van een trainer is niet mogelijk, ook niet indien de training als gevolg van de ziekte en/of verhindering op een andere datum plaatsvindt.
 • In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding.

Artikel 16: Factuur en betaling

 1. De facturatie van een training geschiedt direct bij inschrijving van de training. De factuur dient te worden voldaan voor de vervaldatum vermeld op de factuur.